Vakmanschap
deskundig & ervaren
Juiste tarieven
eerlijke prijzen
Goed geregeld
duidelijke afspraken
0343 562377
wij informeren u graag


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Tegelzettersbederijf H. van Dam, Rijksstraatweg 45, Gevestigd en kantoorhoudende te 3956 CH Leersum

Hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker de gebruiker van de algemene voorwaarden: Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

De overeenkomst wordt aangegeven voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing de uitvoering daarvoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker ode opdrachtgever hierover tevoren inrichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen cal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. In afwijking van eerder genoemd zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor dit haar toekomen op grond van de Auteurswet. Als door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software e.d. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiken goede gedachten te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen
  • Indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is

Indien de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijn

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij inmiddels door de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en dit door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar wordt gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk te zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de punten 1, 4 en 5. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen gelden de punten 2 en 5.

  1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  3. Eventuele kosten ramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 10 werkdagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
  5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan t.a.v. bijvoorbeeld artikelen of lonen.

Artikel 13. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de factuur waarin is gefactureerd.
Na het verstrijken van 20 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim: de opdrachtgever is vanaf moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs als vermeld de opdrachtgever, dan de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd:
1. Over de eerste € 3.000,- 15%
2. Over het meerdere tot € 6.500,- 10%
3. Over het meerdere tot € 15.000,- 8%
4. Over het meerdere tot € 60.000,- 3%
Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
Aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is aansprakelijk van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans het gedeelte van opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd van zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maanden verschuldigde honorariumgedeelte. De in deze voorwaarde opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bereid de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te facturen en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te namen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de tot stand komen van de onderhavige opdracht.Tegelzettersbedrijf Henk van Dam

biedt u meer dan 40 jaar ervaring in het leggen en zetten van tegels! Uw badkamer, keuken, zwembad, woonkamervloer of toilet vakkundig laten betegelen?

Vraag vandaag nog een offerte aan

Contactgegevens

Rijksstraatweg 45 3956 CH Leersum
0343 562377

Graag ontvangen wij u op afspraak in onze verkoopruimte